HAVITA Prémium multivitaminok

Gyűjtsd szelektíven

Ingyenes házhozszállítás 25.000 Ft felett
info@havitamin.hu

+36 1  300 9192

Ingyenes házhozszállítás 25.000 Ft felett

A HAVITAMIN.HU WEBÁRUHÁZ SZABÁLYZATA

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
II.ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK A WEBÁRUHÁZBAN
III. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI
IV. A TERMÉK KIFIZETÉSÉNEK MÓDJAI ÉS FELTÉTELEI
V. TERMÉK ÁRA, A SZÁLLÍTÁS IDŐPONTJA ÉS MÓDJA
VI. KELLÉKSZSZAVATOSSÁG
VII. A KIFOGÁSOK ÉS IGÉNYEK BÍRÓSÁGON KÍVÜLI RENDEZÉSÉNEK ÉS AZ ELJÁRÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉNEK SZABÁLYAI
VIII. ELÁLLÁSI JOG
IX. ENGEDÉLY
X. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
XI. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE ÉS A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
XII. A FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

FÜGGELÉK:

 1. Szerződés távollévők közötti felmondásának formája

A www.havitamin.hu Webáruház gondoskodik a fogyasztói jogokról. A fogyasztó nem mondhat le a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény, vagy más, a fogyasztók számára jogot biztosító jogszabály által rá ruházott jogoktól. Ezért e Szabályzat rendelkezéseivel nem kívánjuk kizárni vagy korlátozni azokat a fogyasztói jogokat, amelyeket a kötelező jogszabályi rendelkezések biztosítanak. Kétség esetén az adott rendelkezést a fogyasztó javára kell értelmezni. Abban az esetben, ha a jelen Szabályzat a fenti jogszabályoknak mégis ellentmondana, a jogszabályok elsőbbséget élveznek, és az Eladó ezeket köteles alkalmazni.

 

I.        ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.      www.havitamin.hu online címen elérhető Webáruházat Hussy Péter Károly egyéni vállalkozó (székhelye: 1102 Budapest, Füzér utca 34/B. 1. emelet 8. ajtó. [amely egyben kézbesítési címként is szolgál] nyilvántartásiszám: 57377801, adószám: 59357067-1-42;) üzemelteti.

2.       A Webáruház használata megköveteli, hogy az Ügyfél által használt végberendezések és IT rendszer megfeleljen a Műszaki Követelményeknek.

3.      A jelen Szabályzat hatálya azokra a fogyasztónak minősülő és fogyasztónak nem minősülő ügyfelekre terjed ki, akik a Webáruházat, illetőleg az Elektronikus Szolgáltatásokat használják vagy az Adásvételi Szerződést megkötik (kivéve a Szabályzat XII. pontját, amely kizárólag nem fogyasztó ügyfeleknek szól).

4.      A jelen Szabályzat elfogadása önkéntes, de Fiók létrehozásához és / vagy megrendelés leadásához szükséges.

5.      A Webáruházban bemutatott információk, illetve az egyéb távollévők közötti eszközökkel történő Megrendelések esetén a Szabályzat III. pontja 6. bekezdésének a) alpontjában említett javasolt Adásvételi Szerződés tartalmát megerősítő elektronikus üzenet az Eladó által az Ügyfélnek adott szerződés megkötésére vonatkozó felhívásként értelmezendő, nem pedig a 2013. évi V. törvénnyel elfogadott Polgári Törvénykönyv 6:64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezései szerinti ajánlatként.

6.      Jelen szabályzatban rögzített szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja, azok utólag nem hozzáférhetőek.

7.      A jelen Szabályzat további részében az alábbi nagybetűs kifejezéseket – a használatukkal kapcsolatban adott eltérő definíció hiányában – az alábbiak szerint kell értelmezni:

(a)    ÁR – a HUF-ban vagy más pénznemben meghatározott értékű bruttó díjazás (beleértve az adót is), amelyet az Ügyfél az Eladónak a Termék tulajdonjogának megszerzéséért fizet az Adásvételi Szerződés szerint. Ha a Promóciós feltételek másként nem jelzik, az ár nem tartalmazza a szállítási költségeket.

(b)   MUNKANAP – egy nap hétfőtől péntekig a munkaszüneti napok kivételével, illetve szombat vagy vasárnap, amennyiben azt az illetékes állami szerv munkanapnak nyilvánítja.

(c)   JELSZÓ – a Fiókba történő belépéshez szükséges alfanumerikus karaktersor, amelyet az Ügyfél a Fiók létrehozásakor ad meg. A Fiók regisztrációjakor kétszer kell megismételni a jelszót, hogy az esetleges elírások felismerhetők és kijavíthatók legyenek. Az Ügyfél a Jelszavakat köteles szigorúan bizalmasan kezelni (nem oszthatja meg harmadik féllel). Az Eladó többszöri lehetőséget biztosít az Ügyfélnek a Jelszó megváltoztatására.

(d)   ÜGYFÉL – (1) természetes személy; vagy a jogosult személy nevében eljáró meghatalmazott; (2) jogi személy; vagy (3) jogi személyiség nélküli szervezet. Amennyiben az Ügyfél korlátozott cselekvőképességű természetes személy, vállalja, hogy a Szolgáltatási Szerződés / Adásvételi Szerződés megkötéséhez beszerzi és az Eladó kérésére átadja törvényes képviselőjének jogilag megalapozott hozzájárulását; a Webáruházban megkötött Adásvételi Szerződések fő szabály szerint a mindennapi élet szokványos ügyleteiből fakadó megállapodások.

(e)   POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV – a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, melyet jelenleg 2013. évi V. törvény szabályoz.

(f)    FOGYASZTÓ -Az 1997. évi CLV Tv. alapján fogyasztónak minősülő természetes személy.

(g)   FIÓK – Az Ügyfél által megadott egyedi névvel (Felhasználó név) és Jelszóval ellátott Elektronikus Szolgáltatás, amely az Eladó ITC rendszerében tárolt források alapján az Ügyfél számára lehetővé teszi további funkciók / szolgáltatások használatát. Az Ügyfél a Felhasználónévvel és a Jelszóval hozzáférést kap a Fiókhoz. Az Ügyfél az Webáruházban történő regisztráció után jelentkezik be a fiókjába. A Fiók lehetővé teszi az Ügyfél címadatainak tárolását és mentését a Termékek házhozszállításához, a Rendelés állapotának nyomon követését, a Rendelési előzményekhez és az Eladó által nyújtott egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

(h)   KOSÁR – A Webáruházat használó Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás, amely lehetővé teszi egy vagy több Termék rendelését, külön megállapodások alapján járó Árcsökkenést eredményező kódok beütését, az egyes termékeknek és termékek összesített Árának (beleértve a szállítási költségeket is) és a Termékek várható szállítási határidejének megjelenítését. A Kosár összegyűjti az Ügyfél által az Adásvételi Szerződés megkötésére benyújtott ajánlatokat, azaz egy Megrendelésen belül több ajánlat is benyújtható az Adásvételi Szerződés megkötésére.

(i)     FELHASZNÁLÓNÉV – Az Ügyfélnek a Webáruházban, Fiók létrehozása során megadott e-mail címe.

(j)     HÍRLEVÉL – Elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi valamennyi Ügyfél számára, hogy automatikusan megkapja az Eladótól a Termékekre és Webáruházra vonatkozó ciklikus információkat, beleértve – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén – az Ügyfél e-mail címére vagy telefonszámára elküldött új és különleges ajánlatokat. A Hírlevél Eladó általi szolgáltatásának egyes feltételeit a Webáruház részeként rendelkezésre bocsátott külön rendelkezések tartalmazzák.

(k)   TERMÉK – a Webáruházban elérhető olyan ingóság, amely az Ár megfizetése ellenében az Ügyfél és az Eladó közötti Adásvételi Szerződés tárgyát képezi. A Webáruházban bemutatott valamennyi termék teljesen új.

(l)     PROMÓCIÓK – a Webáruház szabályzata által szabályozott különféle értékesítési vagy szolgáltatásnyújtási feltételek, amelyeket az Eladó meghatározott feltételek szerint javasol egy meghatározott időtartamra az Ügyfélnek, mint például az Ár vagy a szállítási költségek csökkentése.

(m) ELŐÍRÁSOK / SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS – Ez a dokumentum meghatározza az Adásvételi Szerződés feltételeit, valamint az Eladó által a Webáruházon / Bolton keresztül az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások biztosítására és igénybe vételére vonatkozó szabályokat. A Rendeletek meghatározzák az Ügyfél és az Eladó jogait és kötelezettségeit. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi rendelet tartalmazza.

(n)   WEBÁRUHÁZ – a www.havitamin.hu internetes címen elérhető, összekapcsolt weboldalak rendszeréből álló olyan platform, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy Megrendeléseket adjon le. A Webáruház az Eladó által működtetett és nyújtott szolgáltatásokat tartalmaz.

(o)   ELADÓ – Hussy Péter Károly egyéni vállalkozó (székhelye: 1102 Budapest, Füzér utca 34/B. 1. emelet 8. ajtó [amely egyben kézbesítési címként is szolgál] nyilvántartásiszám: 57377801, adószám: 59357067-1-42;)

(p)   TARTALOM / TARTALMAK – szöveges, grafikai vagy multimédiás elemek (pl. Termékinformáció, Termékfotók, promóciós videók, leírások, megjegyzések), beleértve a szerzői jogi törvény értelmében vett alkotásokat, valamint a természetes személyek arcképét, amelyeket az Eladó, az Eladó szerződő partnerei, az Ügyfelek vagy a Webáruházat használó más személyek tesznek közzé vagy terjesztenek a Webáruház használatakor.

(q)   ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS – a Polgári Törvénykönyv szerinti értékesítési megállapodás, amely alapján az Eladó az Ügyfélnek, az Ár és egyéb, a jelen Szabályzatban kifejezetten nevesített díjak – beleértve a szállítási költségeket – megfizetése ellenében Termékeket ad el. Az Ügyfél és az Eladó távollévők közötti eszközök használatával köti meg az Adásvételi Szerződést, miután az Eladó a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint elfogadta a Megrendelést. Az Adásvételi Szerződés meghatározza különösen a Terméket, CVIII. törvény tartalmazza.

(r)    ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS – elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti, az Eladó részéről az Ügyfélnek nyújtott elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtás a Webáruházban, a Szolgáltatási Szerződéssel összhangban. Amennyiben a szolgáltatásokat az Eladóval együttműködő személyek biztosítják, az e szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályokat az e személyek szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályai határozzák meg.

(s)    FOGYASZTÓI JOGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény.

(t)     MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK – az Eladó által használt IKT-rendszerrel való együttműködésre vonatkozó minimális műszaki követelmények, beleértve a Szolgáltatási Szerződés megkötését vagy az Adásvételi Szerződés megkötését, azaz: (1) számítógép, laptop vagy más internetes hozzáféréssel rendelkező multimédiás eszköz; (2) az elektronikus levelezéshez való hozzáférés; (3) web böngésző: Mozilla Firefox 17.0 vagy újabb verzió, illetve Internet Explorer 10.0 vagy újabb verzió, Opera 12.0 vagy újabb verzió, Google Chrome 23.0 vagy újabb verzió, Safari 5.0 vagy újabb verzió; (4) javasolt minimális felbontás: 1024×768; (5) sütik és Javascript engedélyezése az Ügyfél böngészőjében; ha az Adásvételi Szerződés megkötésére telefonon kerül sor: (6) a telefon használata az Alkalmazáshoz: (7) mobileszköz-operációs rendszer: Android 4.0.3 vagy újabb vagy iOS 9.0.4 vagy újabb verzió, (8) mobileszköz kamerával és a földrajzi helymeghatározással (GPS). Az Adásvételi Szerződés megkötése érdekében az Ügyfél vállalja, hogy érvényes vagy aktív e-mail címet tart fenn, valamint billentyűzetet vagy más mutatóeszközt biztosít az elektronikus formák helyes kitöltéséhez.

(u)   MEGRENDELÉS – az Ügyfél azon szándéknyilatkozata, hogy távértékesítési eszközök alkalmazásával megkösse a Távértékesítési Megállapodást megjelölve azokat a Termékeket, amelyekre vonatkozóan az Ügyfél eljuttatja az Adásvételi Szerződés megkötésével kapcsolatos ajánlatát és az Ügyfélnek az Adásvételi Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatait. Az egyes Termékek megrendelését az Ügyfél független ajánlataként kezeljük az Adásvételi Szerződés megkötésére (technikai segítségnyújtás). Egy Megrendeléshez egy szám rendelhető, és minden ajánlatot párhuzamosan futtatunk. A Megrendelés elfogadása az Adásvételi Szerződés megkötését jelenti (lásd a fentiekben).

II.     ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK A WEBÁRUHÁZBAN.

Az Eladó a Webáruházban a következő Elektronikus Szolgáltatásokat biztosítja az Ügyfeleknek:

1.      Fiók

(a) az Ügyfelek részére a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti megrendelések leadásának, valamint az Adásvételi Szerződés megkötésének lehetővé tétele;
(b) az Ügyfelek érdeklődési körére szabott hirdetési tartalmak bemutatása;
(c) az Ügyfelek részére Kosár szolgáltatásai nyújtása;
(d) az Ügyfelek részére a Webáruházban található Tartalmat megtekintésének lehetővé tétele;
(e) Hírlevél.
(f) Eladó biztosítja Ügyfeleinek az adatbeviteli hibákból, vagy félrekattintási okokból bekövetkező hibák kijavításának lehetőségét oly módon, hogy a rendelés összesítésekor az Ügyfél áttekintheti és megváltoztathatja a bevitt adatokat, értékeket.

2.      Az Eladó a Fiókot létrehozó Ügyfeleknek az Online Shopon továbbá biztosítja a következő szolgáltatásokat:

(a)   az Ügyfél munkamenetének a Fiókba történő bejelentkezés után történő fenntartása.

(b)   A Fiók segítségével a Megrendelési előzmények tárolása és / vagy elkészítése az Ügyfél számára.

3.      Az Ügyfél a Fiók használatát az alábbi lépések együttes elvégzése után tudja megkezdeni:

(a)   A regisztrációs űrlap kitöltése és e Szabályzat rendelkezéseinek elfogadása,

(b)   a „Regisztráció” mezőre történő kattintás.

4.      A Szolgáltatási Szerződés akkor jön létre, amikor megérkezik az Eladó megerősítése az Ügyfél által a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre arról, hogy a Szolgáltatási Szerződés megkötésre került. A Fiókot határozatlan időre, térítésmentesen biztosítjuk. Az Ügyfél bármikor, indokolás nélkül kérheti az Eladótól a Fiók kiiktatását (a Fiók törlése). A kérelmet e-mailen az info@havitamin.hu címre vagy írásban a következő címre kell küldeni: 2000 Szentendre, Szamóca utca 9. A Fiók beállítása nem szükséges ahhoz, hogy az Ügyfél az Online Boltban Megrendelést adjon le.

5.      A Kosár használata abban a pillanatban kezdődik, amikor az Ügyfél hozzáadja az első Terméket a Kosárhoz.

6.      A Kosarat ingyenes és egyszeri jelleggel nyújtjuk; a Kosár megszűnik, ha a Megrendelést teljesítik, vagy amikor az Ügyfél ezt megelőzően visszavonja a Megrendelést. A Kosár az Ügyfél által kiválasztott Termékekre vonatkozó információkat a böngésző vagy az Alkalmazás munkamenet befejezése után is megjegyzi, de nem biztosítja az Ügyfél által kiválasztott termékek későbbi elérhetőségét annak érdekében, hogy az Ügyfél később Megrendelést adjon le ezekre.

7.      Az Ügyfél köteles különösen:

(a)   a Rendelésben, a regisztrációs űrlapokban, valamint a Fiók létrehozása során kizárólag az Ügyfél valós, naprakész és valamennyi szükséges információt tartalmazó adatát megadni;

(b)   haladéktalanul frissíteni az Eladó Ügyfele által a Szolgáltatási Szerződés vagy az Adásvételi Szerződés megkötésére vonatkozóan nyújtott adatokat, beleértve a személyes adatokat is, különösen, amennyiben azok a megfelelő teljesítés érdekében szükségesek; az Ügyfél, a Fiókban rendelkezésre álló opciók használatával bármikor megváltoztathatja a Fiók beállítása során megadott adatokat;

(c)   az Eladó által rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokat és funkciókat oly módon köteles használni, hogy az ne zavarja az Eladó, vagy a Webáruház működését;

(d)   az Eladó által rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokat és funkciókat az alkalmazandó jogszabályok és Előírások rendelkezéseivel, valamint a társadalmi együttélés szabályaival összhangban köteles használni;

(e)    az Eladó által rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokat és funkciókat olyan módon használja, hogy ne zavarja a többi Ügyfelet és az Eladót;

(f)     az Ügyfél és az Eladó által megállapított Ár és egyéb költségek teljes összegét időben megfizeti;

(g)   a Megrendelés alapján a szállítási és fizetési mód kiválasztásával a megrendelt Árut időben átvenni;

(h)    nem árul vagy tesz elérhetővé a Webáruházban a jogszabályok által tiltott Tartalmat, különösen a harmadik felek szerzői jogait, vagy személyiségi jogait sértő Tartalmat;

(i)      tartózkodik az alábbi magatartásoktól:

 nem kívánt kereskedelmi információk eljuttatása vagy forgalomba hozatala a Webáruházban, vagy bármilyen Tartalom közzététele, amely sérti a jogszabályokat (a tiltott tartalom közzétételének tilalma);
 olyan informatikai tevékenység vagy bármilyen más olyan tevékenység folytatása, amelynek célja nem az Ügyfélnek szánt információk megszerzése, beleértve a többi Ügyfél adatait is, vagy a Webáruház, az Alkalmazás és a fizetési rendszer működése alapjainak, illetve technikai feltételeinek megzavarása;
 az Eladó által biztosított Tartalom, különösen az Áruházban található Árak vagy Termékleírások jogosulatlan módosítása;

 1. Panaszkezelés Az Elektronikus Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszokat többek között az alábbi elérhetőségekre nyújtható be:

(a)   írásban: 1102 Budapest, Füzér utca 34/B. 1. emelet 8. ajtó Hussy Péter Károly egyéni vállalkozó;

(b)   elektronikus formában, e-mailben a következő címre: info@havitamin.hu

 1. Az Ügyfélnek ajánlott a panaszba beleírnia:

(a)   a panasz tárgyával kapcsolatos információkat és körülményeket, különösen a szabálytalanságok előfordulásának jellegét és időpontját;

(b)   az Ügyfél igényét és

(c)   a panaszos elérhetőségét – ez elősegíti és felgyorsítja a panasz kezelését az Eladó részéről. Az előző mondatban megadott követelmények pusztán ajánlások, és a panasz ajánlott tartalmának elmaradása nem befolyásolja a panasz hatékonyságát.

10.  Az Eladó köteles a panaszra haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtás napjától számított 30 napon belül válaszolni, kivéve, ha jogszabály vagy külön szabályzat másként rendelkezik. A fogyasztó által közölt panasz esetében nem lehet eltérni a jogszabályban meghatározott 30 napos határidőtől. A panasz elutasítását Eladó indokolni köteles.
A panasz elutasítása esetén Eladó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Eladó jelen szerződési feltételek között nyilatkozik, hogy fogyasztói szerződés esetében mindig együttműködik a békéltető testületekkel.

 

III.   AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

 1. A szolgáltatás főbb jellemzői, beleértve a szolgáltatás tárgyát és az Ügyféllel való kommunikáció módját, az egyes Termékek oldalán találhatók.
 2. Az Eladó a következő módokon biztosítja a Termékek megrendelésének lehetőségét:

1.      az Online Shopban;

2.      az Ügyfélszolgálattal történő kapcsolat révén:

 e-mailben;
 csevegőszoftver használatával a Webáruházban.

 1. A nyújtott szolgáltatások fejlesztésének részeként az Eladó további módjait vezetheti be a megrendelések távoli távollévők közötti eszközök használatával történő leadására az itt leírt feltételeknek megfelelően.
 2. Az Ügyfél és az Eladó közötti Adásvételi Szerződés megkötése az Ügyfél korábbi Megrendelésének benyújtása után történik.
 3. Az Ügyfél a következők szerint adhat le megrendelést a Webáruházon keresztül:
 4. Az ügyfél hozzáadja a kiválasztott Terméket a Kosárhoz, majd továbblép a Megrendelő űrlaphoz.
 5. A Számlatulajdonos Ügyfél a Megrendelőlapon megerősíti az Adásvételi Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges naprakész adatokat. Az a felhasználó, aki nem rendelkezik Fiókkal, köteles önállóan kitölteni a Megrendelési Űrlapot az Adásvételi Szerződés megkötéséhez és végrehajtásához szükséges adataival. Az elavult vagy pontatlan adatok benyújtása megakadályozhatja a szerződés teljesítését. A Megrendelőlapon az alábbi Ügyfél adatok feltüntetése szükséges: név, cím (utca, házszám / lakásszám, postai irányítószám, város, ország), e-mail cím, telefonszám és Adásvételi Szerződés részletei: Termék / Termékek, ha rendelkezésre áll, a Termék mennyisége, típusa, színe és mérete, a Termék szállításának helye és módja, fizetési mód. Azon Ügyfelek számára, akik nem fogyasztók a Társaság és az adózó azonosító száma is szükségesek.
 6. Az ügyfél kiválasztja az Eladó által rendelkezésre bocsátott szállítási módok egyikét.
 7.  Az Ügyfél kiválaszthatja az Ár és a szerződés teljesítésének minden egyéb, a Rendelési Űrlapon feltüntetett költségének fizetési módozatát.
 8. Az Ügyfél az Eladónak Megrendelést küld (megrendelést ad le) az erre a célra kialakított Webáruház funkció segítségével („Megrendelés Elküldése” gomb). Ha az Ügyfél nem rendelkezik Fiókkal, és korábban nem fogadta el a Szabályzatot, akkor el kell fogadnia a Szabályzatot.
 9. Az Ügyfél a Rendelést az erre a célra kialakított Webáruház funkció segítségével („Rendelek és fizetek” gomb) küldi el.
 10. A Megrendelés benyújtásakor a „Rendelek és fizetek” gomb megnyomásáig az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a bevitt adatokat a „Kosár” panelen manuálisan módosítsa egy adott elem hozzáadásával vagy eltávolításával a Kosárból.
 11. Abban az esetben, ha nem lehet elfogadni a Megrendelésben benyújtott ajánlatot vagy ajánlatokat, az Ügyfélszolgálat által meghatározott Termékek körén belül nem lehet megkötni az Adásvételi Szerződést, és az Eladó legkésőbb 14 napon belül visszatéríti az Ügyfélnek az általa teljesített kifizetéseknek azt a részét, amelyek tekintetében nem jött lére az Adásvételi Szerződés. A Szabályzat VIII.6 pontjának rendelkezései ebben az esetben megfelelően alkalmazandók.
 12. Az Eladó SMS-ben, e-mailen vagy telefonon értesítheti az Ügyfelet a Megrendelés státuszáról.
 13. Az Eladó arra törekszik, hogy biztosítsa az összes Termék elérhetőségét és az Adásvételi Szerződés teljesítését. Abban az esetben, ha a teljesítés lehetetlenné válik, és a jogszabályok által meghatározott egyéb helyzetekben, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései (különös tekintettel annak, a szerződés teljesítésének lehetetlenülésére vonatkozó 6:179. – 6:182. §§ rendelkezései) irányadóak.
 14. A Megrendelés összértéke magában foglalja az Árat, szállítási költségeket és az Ügyfél által kiválasztott, opcionálisan fizetett szolgáltatásokért egyéb költségeket. Az Eladó saját belátása szerint meghatározhatja azt a minimális küszöbértékű Megrendelést, amely felett a Terméket ingyenes szállítja. A Megrendelés benyújtása során, beleértve azt is, amikor az Ügyfél kifejezi szándékát, hogy aláveti magát az Adásvételi Szerződés rendelkezéseinek, az Ügyfelet tájékoztatni kell a Megrendelés tárgyát képező Termék teljes áráról, beleértve az adókat, valamint a szállítási költségekről (beleértve a szállítási, kézbesítési és postai díjakat), valamint egyéb költségekről, és ha az összeg nem állapítható meg.
  16. A Webáruházban érvényes Promóciók nem vonhatók össze, kivéve, ha a Promóció maga kifejezetten másként rendelkezik.

IV.  A TERMÉK KIFIZETÉSÉNEK MÓDJAI ÉS FELTÉTELEI

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

1.      A XI.5. pontnak megfelelően az Eladó köteles az Ügyfélnek többféle fizetési módot felkínálni, így többek között:

(a)   készpénz a csomag kézbesítésekor;

(b)   elektronikus fizetések és hitelkártyával történő fizetés az engedélyezett szolgáltatásokon keresztül, a Webáruházban megadott adatok szerint.                                                                               

(c)   előfizetés a szolgáltatásra, mely során az Ügyfél által történő szolgáltatásról való leiratkozásig a szolgáltató (OTP SimplePay) havi rendszerességgel automatikusan levonja Ügyfél számlájáról a termék / szolgáltatás, adásvételi szerződés megkötésekor (előfizetés) feltüntetett összegét.

A lehetséges fizetési módok a Webáruházban a „Fizetési módok” fül alatt és az adott Termék aloldalán találhatók. A rendelkezésre álló fizetési módok az Ügyfél által kiválasztott szállítási módtól függően változnak.

2.      Az elektronikus fizetési és fizetési kártyák tranzakció az Ügyfél választása szerint történik az engedélyezett szolgáltatásokon keresztül.

3.      Ha az Eladó nem kapja meg az ellenértéket az előzetesen fizetési módot választó Ügyféltől (fizetés átutalással, elektronikus fizetéssel vagy hitelkártyás fizetéssel), akkor az Ügyfélszolgálat – többek között e-mail útján – kapcsolatba léphet az Ügyféllel. Ha az Ügyfél a Megrendelés leadását követő 3 napon belül, majd további 2 napon belül nem fizeti meg az ellenértéket, akkor az Ügyfél Megrendelése sikertelennek minősül. Az Ügyfél a Megrendelés elküldését nyugtázó üzenet megérkezéséig anélkül is megszüntetheti a megrendelést, hogy az Ügyfélszolgálat kapcsolatba lépne az Eladóval, ami azonban nem érinti a szerződéstől való elállási jogát.

4.      Ha az Ügyfél a csomag átvételekor történő készpénzes fizetést vagy egyedi begyűjtést választ, az Ügyfél a csomag átvételekor készpénzben köteles fizetni. A Termék átvételének az egy alkalommal meghosszabbított határnapon történő ismételt elutasítása az Adásvételi Szerződés felmondásához vezet. Az Ügyfél a Megrendelést meghatározott határidőn belül visszavonhatja anélkül, hogy következményei lennének, ami nem érinti a szerződéstől való elállási jogát. A Megrendelés visszamondásának időpontja meg kell, hogy előzze a csomag feladásának időpontját, amennyiben ez nem teljesül, úgy az Ügyfélnek viselnie kell a kézbesítés költségeit.

5.      Amennyiben az Ügyél az Előfizetés lehetőséget választja, úgy a szolgáltató rendszere az előfizetés ügyfél által történő lemondásáig minden hónapban automatikusan terheli az ügyfél számláját a nyújtott termék/szolgáltatás adásvételekor (előfizetéskor) feltüntetett költségének ellenértékével.

6.       Abban az esetben, ha az Ügyfél az Előfizetés lehetőséget választja azonban csomagját többszöri alkalommal megkísérelt kézbesítéskor sem vesz át, úgy Eladónak nem áll módjában a szállítás költségeit visszatéríteni az Ügyfélnek, abban a rendhagyó esetben sem, ha Ügyfél eláll időközben az adásvételi szerződéstől. Ezen esetben Ügyféltől az elállást megelőző csomag ellenértéke automatikusan levonásra kerül, magában foglalva a szállítás költségeit is.

 

V.    A TERMÉK ÁRA, A SZÁLLÍTÁS IDŐPONTJA ÉS MÓDJA

1.      A Termék szállítására kizárólag Magyarország területén van lehetőség.

2.      A Termék szállítása az Ügyfélnek díj ellenében történik, kivéve, ha az Adásvételi Szerződés másként rendelkezik. A Termék szállításának módszereivel és a szállítás költségeivel kapcsolatos információk, továbbá az Adásvételi Szerződés hatályba lépésének időpontja a Webáruház „Szállítási költségek” füle alatt és az egyes Termékek aloldalán található. Az Eladó a Terméket a XI.5. pont rendelkezéseinek megfelelően juttatja el az Ügyfélnek, különösen az alábbi szállítási vagy átvételi módokon:

(a)   futárcsomag, futárszolgálat.

(b)   csomagpontra történő szállítás

A rendelkezésre álló szállítási módok az Ügyfél által kiválasztott fizetési módtól függhetnek.

3.      A Termék szállítási határideje az Ügyfélnek legfeljebb 14 Munkanap, kivéve, ha a Termék leírása vagy a Megrendelés benyújtása során rövidebb idő kerül meghatározásra. Abban az esetben, ha más-más Termékekre egyszerre több, különböző szállítási határidejű Megrendelést adnak le, a szállítási határidő a leghosszabb szállítási határidő, a szállítás azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a  14 Munkanapot.

4.      A Termék minden egyes aloldalán, minden alkalommal meg kell jelölni, hogy az Eladó mennyi idő alatt készíti elő a Terméket feladásra. A határidő az alábbi naptól kezdődik:

(a)   bankszámla vagy az Eladó számlázási címének elismerése – ha az Ügyfél bankszámlát, elektronikus fizetést vagy kártyás fizetést választ;

(b)   az Adásvételi Szerződés megkötése – ha az Ügyfél az átvételkor történő készpénzes fizetési módot választja.

5.      A fenti időpontig, a Termék minden egyes aloldalán és a Webáruház „Megrendelés feldolgozása” fül alatt fel kell tüntetni a Termék szállító által vállalt szállítási határidejét az Ügyfél által választott szállítási módtól függően.

 

VI.  KELLÉKSZAVATOSSÁG

1.      Ha az értékesített Termékkel összefüggésben hibás teljesítés történik, az Eladó az Ügyféllel szemben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, különösen a 6:159-6:167. §§ (kellékszavatosság) és a 6:175-6:176. §§ (jogszavatosság) szerint felel.

2.      A Webáruházban bemutatott Termékekre a gyártó vagy forgalmazó is vállalhat önkéntes szavatosságot. E szavatosság részletes feltételeit és időtartamát a szavatosságot vállaló személy által kibocsátott és a Termékhez mellékelt garanciajegyen kell feltüntetni. A Polgári Törvénykönyv alapján a termékek gyártója termékszavatosság vállalására is köteles.

3.       Az Eladó a szavatosság alapján felelősséggel tartozik, ha a Terméknek az Ügyfél részére történő kézbesítésétől számított két éven belül kellékhibája keletkezik. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt, fogyasztóval kötött szerződés esetén 2 év alatt évül el. A gyártót termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A vásárlást követő 6 hónapon belül a polgári törvénykönyv alapján az Üzemeltető ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a termék hibája gyártási eredetű.

4.       Az Eladó a Terméket köteles hibától mentesen átadni az Ügyfélnek.

5.       Az Ügyfél minőségi kifogását írásban, a következő postacímre: 2000 Szentendre, Szamóca utca 9. vagy e-mailen az info@havitamin.hu címre nyújthatja be. Ha a kifogás a Termékre vonatkozik, a Terméket is tanácsos mellékelni a kifogáshoz, hogy az Eladó megvizsgálhassa azt. A Webáruház „Szavatosság” fül alatt részletes információk találhatók arról, hogy az Ügyfél a kifogásolt Terméket hogyan tudja elszállíttatni az Eladónak.

6.       Ha az eladott Termék hibás, az Ügyfél –a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott fenntartásokkal és elvekkel összhangban – jogosult:

(a)   kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az eladónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével az ügyfélnek okozott érdeksérelmet; vagy

(b)   az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha az ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és az ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni.

7.      Az Ügyfélnek a kifogásban javasolt feltüntetnie az alábbi információkat: (1) a panasz tárgyát érintő információk és körülmények, különösen a hiba előfordulásának jellege és időpontja; (2) határozott kérelem arra, hogy az Eladó gondoskodjon arról, hogy a Termék megfeleljen az Adásvételi Szerződésnek, az Ügyfél Árcsökkentést kér, vagy el kíván állni az Adásvételi Szerződéstől; és (3) az Ügyfél kapcsolattartási adatai – ez megkönnyíti és felgyorsítja a kifogás kezelését az Eladó részéről. Az előző mondatban megadott szempontok mindössze ajánlások, és elmaradásuk nem érinti a kifogás elintézését.

8.      Az Eladó az Ügyfél kifogását azonnal, de legkésőbb a beérkezés napjától számított 5 munkanapon belül köteles kezelni. Amennyiben az Ügyfél kicserélést vagy a hiba kijavítását kérte, vagy Árcsökkentést kért és megjelölte azt az összeget, amelyre az árat csökkenteni szeretné, és az Eladó 5 munkanapon belül nem foglalt állást a kifogással kapcsolatban, a kifogás indokoltnak tekintendő.

9.      A kifogás rendezése elsődlegesen elektronikus úton történik. A Webáruház „Szavatosság” fül alatt részletes információk találhatóak arról, hogy az Ügyfél a kifogásolt termékkel kapcsolatos ügyintézését miképpen tudja hatékonyan intézni.

 

VII. A KIFOGÁSOK ÉS IGÉNYEK BÍRÓSÁGON KÍVÜLI RENDEZÉSÉNEK ÉS AZ ELJÁRÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉNEK SZABÁLYAI

 1. A panaszok felülvizsgálata és a kártérítési követelések érvényesítése bíróságon kívüli módjainak alkalmazása önkéntes alapon történik. Az Üzemeltető nyilatkozatát a fogyasztói vitás kérdések megoldásának ügyében folytatott eljárásban való részvétel elfogadására vagy elutasítására vonatkozóan az Üzemeltető papíron vagy más tartós adathordozón teszi meg, amennyiben a Fogyasztó által benyújtott minőségi kifogás következtében a vitás kérdés nem oldódott meg.
 2. Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Társaság közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 18-37/A. §§-ai tartalmazzák.
 3.  A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára, az alábbi platformon: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase
 4. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr
 5. Fogyasztónak minősülő Ügyfél a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat, amennyiben Üzemeltető tevékenysége során fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértést észlelt. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény., a 2008. évi XLVII törvény., valamint a 2016. évi CL törvény. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu
 6. A fogyasztónak minősülő Ügyfél kifogásainak bíróságon kívüli rendezésével kapcsolatos lehetőségekről további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken talál:

– Békéltető Testületi eljárás: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek
– Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indítása: 
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag
– Európai Fogyasztói Központ: 
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/europai_fogyasztoi_kozpont.

 

VIII. ELÁLLÁSI JOG

 1. A fogyasztó, aki távollévők közötti szerződést kötött, 30 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, mely esetben kizárólag a jogszabályban meghatározott költségek megfizetésére kötelezhető (ez a rendelkezés meghosszabbítja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt 14 napos elállási időszakot). A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó a határidő lejárta előtt elküldi a nyilatkozatát az Eladónak. A fogyasztó bármilyen egyértelmű nyilatkozata, amelyben kifejezi az Adásvételi Szerződés megszüntetésére irányuló szándékát, elállásnak tekintendő. Az elállásról szóló nyilatkozat például elküldhető:
 2. írásban a 2000 Szentendre, Szamóca utca 9. címre;
  b.elektronikus formában az 
  info@havitamin.hu e-mail címre;
  c. e Szabályzat 1. mellékletében található elállási minta felhasználásával.
 3. A fogyasztó felhasználhatja az elállásra rendszeresített sablont, de ez nem kötelező.
  A fogyasztó elállási joga a Termék fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napján kezdődik. A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja már a megrendelés és a kiszállítás közötti időszakban is. Az elállás olyan Adásvételi Szerződés esetén, amely :
 4. Több Termék adásvételéről rendelkezik, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek, több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  b.szerint a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, c.az átvételének napjától gyakorolható.
 5. A távollévők közötti megállapodástól történő elállás esetén a megállapodást úgy kell tekinteni, hogy az létre sem jött.
  Az eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (azonban ha a fogyasztó kifejezetten a Webáruházban elérhető legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket).
 6. Az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza
 7. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 8. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az esetlegesen a működés megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenés mértékét meghatározza. Fogyasztó joga ettől függetlenül fennáll arra vonatkozóan, hogy az értékcsökkentés mértéke kapcsán polgári peres eljárást kezdeményezzen.
 9. A fogyasztó a Termék visszaküldésének csak a közvetlen költségét viseli. Az Eladó promóciós akció keretében javasolhatja a fogyasztónak, hogy az Eladó a fogyasztó által visszaküldendő termékeket maga veszi át a fogyasztótól.
 10.  A távollévők közötti szerződéstől való elállási jog az alábbi megállapodásokkal kapcsolatban nem illeti meg a fogyasztót: (1) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; (2) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; (3) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; (4) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; (5) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; (6) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; (7) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; (8) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából (ebben az esetben az elállási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy Termékekre kiterjed); (9) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; (10) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; (11) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; (12) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; (13) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

IX.             ENGEDÉLY

1.      Az Eladó vagy az alvállalkozói által a Webáruházba feltöltött / ott közzétett Tartalom – különösen a szerzői tartalmak, a Webáruház neve (védjegy), annak grafikai elemei, a szoftver (beleértve az Alkalmazást) és az adatbázisok – a törvény védelme alatt állnak, és az Eladónak vagy a vele e körben szerződő feleknek a tulajdonát képezik. Az Ügyfél a fent említett Tartalmat – beleértve az Alkalmazást is –, valamint a Webáruházban a Szabályzattal összhangban közzétett, és más Ügyfelek által már megosztott Tartalmakat ingyenesen és világszerte jogosult használni, azonban a használat kizárólag személyes célokra és kizárólag a Webáruház rendeltetésével összhangban történhet. A Tartalom – beleértve az Alkalmazást is – fentiektől eltérő felhasználása csak a jogosult kifejezett, előzetes és írásbeli jóváhagyása alapján megengedett. Az írásbeliség követelményének megsértése a semmisség jogkövetkezményét vonja maga után.

2.      Az Ügyfél bármely, a Webáruházba feltöltött Tartalmon (beleértve az Alkalmazáson keresztül történő feltöltést is) – különös tekintettel a Fiókba vagy a Webáruházba feltöltött grafikákra, megjegyzésekre, véleményekre vagy nyilatkozatokra – nem kizárólagos, ingyenes felhasználási jogot enged az Eladónak az ilyen Tartalom világszerte történő használatára, tárolására, módosítására, javítására, megváltoztatására, törlésére, kiegészítésére, nyilvános közvetítésére, nyilvános megjelenítésére, sokszorosítására és terjesztésére (különösen az interneten). Ez a jog magában foglalja a további felhasználási jog engedélyezését az Adásvételi Szerződés és a Szolgáltatási Szerződés által indokolt mértékben (beleértve a Webáruház működését és fejlesztését), valamint az önállóan vagy harmadik személyeken keresztül történő, az 1994. február 4-i szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény szerinti, fejlesztési testreszabására és fordítására irányuló kiegészítő jogok gyakorlását. Amennyiben az Ügyfél nem jogosult az e bekezdésben említett engedélyek megadására, az Ügyfél vállalja, hogy az ilyen engedélyeket beszerzi az Eladó számára.

3.      A fenti rendelkezések ellenére az Alkalmazás az Eladó kizárólagos szerzői jogát képezi. Az Alkalmazásnak az Ügyfél mobilkészülékére történő telepítésekor az Eladó nem kizárólagos felhasználási jogot ad az Ügyfélnek az Alkalmazás használatára, beleértve az Alkalmazás többszörözését kizárólag a mobileszközre való letöltéshez, valamint az Alkalmazás telepítését és futtatását a Ügyfél mobileszközén. Az Ügyfél telepítheti az Alkalmazást bármely mobilkészülékére, de csupán az Alkalmazás egyetlen példánya telepíthető egyetlen mobileszközre.

4.      Az Ügyfél nem jogosult arra, hogy – az alkalmazandó jogszabályok által megengedett körön túl – az Alkalmazást, beleértve annak forráskódját is, lefordítsa, átdolgozza, annak elrendezését megváltoztassa, vagy más módon módosítsa az Alkalmazást; az Ügyfél az Alkalmazást profitorientált célokra nem használhatja.

 

X.                SZEMÉLYES ADATVÉDELEM

1.      Az Ügyfél személyes adatainak az Eladó az adatkezelője.

2.      .A személyes adatok nyilvánosságra hozatala önkéntes, de a Számla létrehozásához, a meghatározott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez, Adásvételi Szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen.

3.       Az Eladó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok védelmére.

4.       Az Eladó az Ügyfélnek a Webáruházban vagy az interneten folytatott tevékenysége alapján, az Alkalmazáson keresztül megszerzett Személyes Adatait saját specifikált célok érdekében kezeli a Webáruházban. Minderről részletes információk találhatók a Webáruházban elérhető „Adatvédelmi Irányelvekben”
5. Az egyedi funkciók használatától függően az ügyfélnek joga van panaszt tenni az illetékes hatóságoknál a személyes adatok védelmével, a kifogás, a személyes adatokhoz való hozzáférés, a helyesbítés, törlés, zárolás jogával, a korlátozás kérésével és az adatkezelés elleni tiltakozással, valamint az adatátvitellel kapcsolatban.

 

XI.             A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE ÉS A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

 

1.      Az Eladó az alábbi lényeges körülmények bekövetkezése, fennállása esetén egyhónapos felmondási idővel bármikor felmondhatja a Szolgáltatási Szerződést vagy bármely más licencszerződést (taxatív felsorolás)::

2.      az Eladó által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat szabályozó jogszabályok olyan megváltozása, amely érinti az Ügyfél és az Eladó által kötött megállapodásban meghatározott kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy bírósági ítéletek, határozatok, vagy az adott területtel foglalkozó testületek, illetve szervek által kibocsátott ajánlások eredményeképpen a fenti rendelkezések értelmezése megváltozik vagy;

(a)   a szolgáltatásnyújtás módjának kizárólag technikai vagy technológiai okokból történő megváltozása (különösen a jelen Szabályzatban megjelölt műszaki követelmények frissítése);

(b)   a Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának vagy hatályának oly módon történő megváltoztatása, hogy a Szolgáltató új szolgáltatásokat vezet be, illetve megváltoztatja vagy visszavonja a Szabályzat hatálya alá tartozó meglévő funkciókat vagy szolgáltatásokat.

3.      Az 1. bekezdés tartalmától függetlenül, tekintettel arra, hogy az Eladó különös gondot fordít az Ügyfelek személyes adatainak védelmére és arra, hogy ésszerű időn túl ne kezelje az adataikat, az Eladó azonnali hatállyal felmondhatja a Szolgáltatásnyújtásra irányuló Szerződést, ha az Ügyfél megszakítás nélkül legalább 3 évig nem fejt ki aktivitást a Webáruházban.

4.      A szolgáltató fenti (1)-(2) pontban meghatározott nyilatkozata az Ügyfél által a Fiók létrehozása, illetve Megrendelés leadása során megadott e-mailcímre, ha pedig az Eladónak nem áll rendelkezésére az Ügyfél e-mail címre, akkor az Alkalmazásban szereplő értesítéssel történik.

5.      Az Eladó hétnapos felmondási idővel felmondhatja a Szolgáltatási Szerződést vagy bármely más licencszerződést, vagy megtagadhatja a Webáruház további használatát (az Alkalmazáson keresztül is), továbbá a Rendelések leadását, valamint fontos okokból korlátozhatja a hozzáférést a Tartalomhoz, abban az esetben, ha az Ügyfél megsérti a jelen Szabályzat II.7. a, c, d, e, h, i, and j alpontjait (taxatív felsorolás).

6.      Fontos okok miatt, azaz abban az esetben, ha az Ügyfél súlyosan megsérti e Szabályzatot, ha az Ügyfél megsérti a Szabályzat II.7. f) vagy g) pontját (taxatív felsorolás), az Eladó – a további károk elkerülése érdekében – nem köteles elfogadni az Ügyfél ajánlatát bizonyos fizetési vagy kézbesítési formákra vonatkozóan. Ez a rendelkezés alkalmazandó, tekintet nélkül arra, hogy az Ügyfél milyen adatokat ad meg a Megrendelés benyújtásakor, különösen akkor, ha az Ügyfél megsérti a Szabályzat II.7.a) pontját.

7.       Abban az esetben, ha az Ügyfél másik Megrendelést ad le, és valamely fizetési vagy szállítási módot választ, az Eladó azt az Ügyfelet, akire a fenti 5. pontban foglalt rendelkezés alkalmazandó, e-mailen értesíti a Szabályzat súlyos megsértéséről és az adott fizetési vagy kézbesítési móddal kapcsolatos ajánlat elutasításáról, valamint az ehelyett javasolt fizetési vagy szállítási módról. A IV.4. pont rendelkezései ennek megfelelően alkalmazandók.

8.      Az olyan Ügyfél, akire a fenti 4-5. pont alkalmazandó, az Eladóval történő előzetes kapcsolatfelvételt követően (Ügyfélszolgálaton keresztül) használhatja a Webáruházat vagy meghatározott fizetési vagy kézbesítési módot, és az Eladó beleegyezhet abba is, hogy az illető a későbbiekben is folytassa a Webáruház, illetve meghatározott fizetési vagy szállítási mód használatát.

9.      A felek közötti szerződés a jelen Szabályzatban és Mellékleteiben foglaltak szerinti általános tartalommal jön létre.

10.  Az Eladó a következő jelentős okok legalább egyikének bekövetkezése esetén (kivéve a Szabályzat XII. pontját, amely a Fogyasztónak nem minősülő ügyfelekre vonatkozik) megváltoztathatja ezt a Szabályzatokat (taxatív felsorolás):

11.  a Termékek eladására vagy a Szolgáltató által nyújtott elektronikus szolgáltatásokra irányadó jogszabályok olyan megváltozása, amely kihatással van az Eladó és az Ügyfél által kötött megállapodásban meghatározott kölcsönös jogokat és kötelezettségeket érintő rendelkezésekre, vagy a fenti rendelkezések értelmezése a bírósági ítéletek, határozatok vagy ajánlások eredményeképpen megváltozik;
b.a szolgáltatásnyújtás módjának kizárólag technikai vagy technikai okokból történő megváltoztatása (különösen a jelen Szabályzatban megjelölt műszaki követelmények frissítése);
c. a Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának vagy hatályának oly módon történő megváltoztatása, hogy a Szolgáltató új szolgáltatásokat vezet be, illetve megváltoztatja vagy visszavonja a Szabályzat hatálya alá tartozó meglévő funkciókat vagy szolgáltatásokat.

12.  A Szabályzat módosítása esetén a Szolgáltató a Szabályzatok egységes szövegét a Webáruházban közzéteszi és elküldi az Ügyfélnek, az általa a Szolgáltatási Szerződés megkötése során megadott e-mail címre. A Felek ezt az elektronikus kommunikációs eszközök megváltoztatásával kapcsolatos megfelelő tájékoztatásként fogadják el, amely lehetővé teszi, hogy az Ügyfél megismerhesse annak tartalmát. Ha az Eladó nem rendelkezik az Ügyfél e-mail címével, a Szabályzat módosításáról szóló üzenetet az Alkalmazás keresztül értesíti az Ügyfelet.

13.  A Szabályzat módosítása a változtatási értesítés elküldésétől számított 14 nappal lép hatályba. Azok az Ügyfelek, akik Szolgáltatási Szerződést kötöttek, azaz Fiókkal rendelkeznek, a Szolgáltatási Szerződést a Szabályzat módosításáról szóló értesítéstől számított 14 napon belül felmondhatják. A Szabályzat módosítása nem érinti az Ügyfél és az Eladó által a Szabályzat módosítása előtt megkötött Adásvételi Szerződést.

 

XII. A FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Szabályzat ezen pontja és az abban foglalt rendelkezések csak a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelekre érvényesek. A Szabályzat e pontja és az abban foglalt rendelkezések csak a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelekre érvényesek.
 2. Az Eladó a megkötésétől számított 14 napon elállhat a Fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel kötött Adásvételi Szerződéstől. Ebben az esetben az Adásvételi Szerződéstől történő elállás indokolási kötelezettség nélkül történik, és a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél az elállásból eredően semmilyen igényt nem támaszthat az Eladóval szemben.
 3. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetében az Eladó jogosult a rendelkezésre álló fizetési módokat korlátozni, beleértve a teljes vagy részleges előre-fizetésre vonatkozó feltételt, tekintet nélkül az Ügyfél által választott fizetési módra és az Adásvételi Szerződés megkötésére.
 4. Amikor az Eladó a fuvarozónak átadja Terméket, a Termékhez kapcsolódó előnyök és terhek, valamint a termék véletlen elvesztésének vagy károsodásának kockázata átszáll a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfélre. Ebben az esetben a Termék szállításra való átvételétől az Ügyfél részére történő átadásáig terjedő időben az Eladó nem vállal felelősséget a termék elvesztéséért, meghibásodásáért vagy károsodásáért, továbbá a csomag szállítási késedelme esetén.
 5. A Polgári Törvénykönyv 8:1 § 3. pontja alapján Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén kizárja az Eladó jogszabályi rendelkezésből eredő (törvényi) szavatosság alapján fennálló felelősségét.
 6. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetében az Eladó a jelen Szabályzat IX. pontja szerinti Szolgáltatási Szerződést vagy bármely más licencszerződést egy minden formai kötöttség nélkül nyilatkozatával azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondhat.
 7. Sem az Eladó, sem alkalmazottai, meghatalmazott képviselői és teljesítési segédjei nem felelnek az Ügyfélnek, alvállalkozóinak, alkalmazottainak, meghatalmazott képviselőinek és / vagy teljesítési segédjeinek bármilyen kárért, beleértve az elmaradt hasznot is, kivéve, ha a kárt szándékosan okozták, vagy ha a károkozás az emberi életet, testi épséget vagy egészséget érinti.
 8. Az Eladó, az alkalmazottai, a meghatalmazott képviselői és / vagy teljesítési segédjei a Fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel szemben fennálló felelősségének felső határa– a felelősség jogalapjától függetlenül – követelésenként külön-külön és az összes követelés tekintetében együttesen mindenkor az utolsó Adásvételi Szerződés szerint fizetett vételárnak és a szállítási költségeknek megfelelő összegre, de legfeljebb 250 EUR-ra korlátozódik.
 9. Az Eladó és a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél között felmerülő viták az Eladó székhelyének joghatósága alá tartoznak.
 10. Fogyasztónak nem minősülői Ügyfelek esetében az Eladó az általánosan alkalmazandó jogszabályok alapján bármikor módosíthatja a Szabályzatot.

 

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2020.03.30
 2. Az Eladó által kötött szerződések magyar nyelven köttetnek.
 3. A megkötött Elektronikus Szolgáltatási Szerződés alapvető rendelkezéseinek tárolása, biztosítása és közlése e-mailen keresztül történik az Ügyfél által megadott e-mail címre.
 4. A megkötött Adásvételi Szerződés alapvető rendelkezéseinek tárolása, biztosítása és Ügyféllel való közlése úgy történik, hogy az Ügyfél e-mail üzenetet kap, amely tartalmazza a Megrendelés visszaigazolását, a Terméket tartalmazó Csomaghoz csatolt Rendelési Specifikációt, valamint a pénzátutalási bizonylattal. Az Adásvételi Szerződés tartalmát ezenkívül a Webáruház informatikai rendszerében tárolják és biztosítják.
 5. Az Eladó, a Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtott funkcionalitás vagy szolgáltatások biztonsági kockázatának mértékétől függő technikai és szervezési intézkedéseket biztosít. Az Elektronikus Szolgáltatások igénybe vétele az interneten keresztül történő adatátvitel tipikus kockázataihoz kapcsolódik, ilyen például a terjesztés, adatvesztés vagy a jogosulatlan hozzáférés.
 6. Az e Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különösen:

– a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései, melyet jelenleg a 2013.évi V. törvény tartalmaz
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet